خدا و شیطان

شیطان به خداوند گفت: چگونه است که بندگانت تو را دوست می دارند و تو را نا فرمانی
می کنند در حالی که با من دشمن اند ولی از من اطاعت می کنند؟! خطاب رسید که ای
ابلیس به واسطه همان دوستی که به من دارند و دشمنی که با تو دارند از نافرمانی های
آنان در خواهم گذشت.

/ 0 نظر / 9 بازدید